Chi tiết về Tác giả

Bích, Hồ Khánh Ngọc

  • T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - Kinh tế và Phát triển
    ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ
    Tóm tắt


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science