Chi tiết về Tác giả

Bình, Mạc Như Khoa Thủy sản, Trường ĐH. Nông Lâm 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science