Chi tiết về Tác giả

Bảo, Nguyễn Chí Trường Đại học Sư phạm 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science