Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Như Phương Trường Đại học Kinh Tế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science