Chi tiết về Tác giả

Bả, Nguyễn Xuân Trường Đại học Nông Lâm 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science