Chi tiết về Tác giả

Anh, Phan Thị Lệ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science