Chi tiết về Tác giả

Bảo, Trần Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science