Chi tiết về Tác giả

Ba, Võ Đình Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science