Chi tiết về Tác giả

Bình, Vũ Đức Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science