Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 189 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

NGUYỄN HỢP TOÀN, NGUYỄN HỮU MẠNH

Tóm tắt


    Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự thảo) có nhiều thay đổi so với Hiến pháp hiện hành. Bản Dự thảo này đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Bài viết này đề cập vai trò của Hiến pháp, sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp 1992; định hướng sửa đổi Hiến pháp 1992 trong các văn kiện của Đảng và phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trên cơ sở có tham khảo ý kiến của Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 28/2/2013 góp ý cho Dự thảo đối với một số nội dung như: Lời nói đầu; Về chế độ chính trị; Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Về hiệu lực của Hiến pháp.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012