Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 190 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN

Tóm tắt


    Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành là một cột mốc đánh dấu sự hội nhập của kế toán nước ta trong quá trình đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, vận dụng các chuẩn mực kế toán trong thực tiễn luôn gặp nhiều rào cản do những khác biệt về kinh tế, văn hóa, hệ thống pháp lý và nguồn nhân lực kế toán. Bài viết này nhằm bàn luận thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông qua phương pháp phân tích nhân tố, kết quả từ một điều tra thực nghiệm các DNNVV tại Đà Nẵng đã định hình bốn nhân tố phi tài chính có khả năng ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các DNNVV ở nước ta.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012