Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 192 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ở các tỉnh, thành phố Việt Nam (Nghiên cứu điển hình trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Tóm tắt


   Thời gian vừa qua có một số công trình nghiên cứu và vận dụng marketing địa phương vào lĩnh vực thu hút đầu tư, tuy nhiên cả về lý luận và thực tiễn còn có nhiều điểm chưa thống nhất và thiếu tính hệ thống. Bài viết này tập trung nghiên cứu một khía cạnh cốt lõi của marketing địa phương là giá trị cung ứng cho các nhà đầu tư của một địa phương được xem xét như thế nào, cấu trúc của chúng trong phối thức marketing địa phương, thực trạng đánh giá marketing địa phương qua chỉ số sức hút đầu tư đối với trường hợp tỉnh Hà Tĩnh và một số hàm ý giải pháp marketing địa phương để nâng cao chỉ số này.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012