Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng ở Việt Nam

TRẦN ĐỨC THẮNG, PHẠM LONG

Tóm tắt


    Chất lượng dịch vụ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của các ngân hàng. Để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường dịch vụ ngân hàng điện tử, các ngân hàng cần phải xác định đâu là thước đo chất lượng dịch vụ khách hàng và tác động của nó lên chất lượng tổng thể dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thỏa mãn và trung thành của khách hàng trong bối cảnh Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại trong chiến lược kinh doanh của mình.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012