Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 196 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về thực hiện ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011- 2020

NGUYỄN KẾ TUÂN

Tóm tắt


    Trong đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2001- 2010, Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã nêu rõ: "Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển". Từ đó, Đại hội đã xác định ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011- 2020 là:"(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn" (Đảng cộng sản Việt Nam, 2011, trang 106).     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012