Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 199 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới

NGÔ TUẤN ANH

Tóm tắt


   Thông qua đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản của Việt Nam trong những năm qua, tác giả rút ra những tồn tại, hạn chế đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trong thời gian tới theo hướng tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012