Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 206 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa công bằng trong tổ chức và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên

BÙI THỊ THANH

Tóm tắt


    Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố công bằng trong tổ chức đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 388 nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào nghiên cứu của Colquitt (2001), Al-Zu'bi (2010) và Iqbal (2013) và được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố công bằng trong tổ chức ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần bao gồm: công bằng về thủ tục, công bằng về thông tin, công bằng trong ứng xử giữa người quản lý và nhân viên và công bằng trong phân phối. Từ kết quả này, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự công bằng trong tổ chức để gia tăng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012