Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 218 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa chi tiêu công và đầu tư tư nhân trong nước thông qua thành lập doanh nghiệp mới ở đồng bằng sông Cửu Long

NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN THANH NGHĨA

Tóm tắt


    Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra tác động của chi tiêu công đến đầu tư (ĐT) tư nhân trong nước thông qua hình thức thành lập doanh nghiệp (DN) mới ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với dữ liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long từ 2006 - 2013 và sử dụng hồi quy GLS, kết quả nghiên cứu cho thấy tổng chi tiêu công và ngân sách địa phương cho chi khác có mối quan hệ ngược chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới. Ngoài ra, các biến có mối quan hệ cùng chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới, gồm: Giá trị GDP của tỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP, diện tích các khu công nghiệp đang hoạt động, lực lượng lao động trong độ tuổi và có khả năng lao động. Các biến có mối quan hệ ngược chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới gồm: Chỉ số giá tiêu dùng của địa phương và số lượng giường chữa bệnh.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012