Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 220 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới

LƯƠNG XUÂN QUỲ, LÊ DU PHONG, MAI NGỌC CƯỜNG, ĐỖ ĐỨC BÌNH, HOÀNG VĂN HOA

Tóm tắt


    Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước "Tư duy mới về phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới" mã số KX01.12/11-15, các tác giả bài viết đã đề xuất những tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, liên quan đến việc đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, về chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường hiện đại Việt Nam, về sở hữu và thành phần kinh tế, về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, về Đảng cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng, về xã hội dân sự, về thể chế kinh tế, về chủ thể của nền kinh tế, về hội nhập kinh tế và độc lập tự chủ, về mô hình phát triển bền vững, thoát bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam hiện nay.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012