Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 222 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân

HỒ QUẾ HẬU

Tóm tắt


    Bài viết nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa chất lượng thực hiện liên kết với sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy giữa chất lượng và bền vững của liên kết có mối quan hệ thuận chiều. Bốn yếu tố của chất lượng có ảnh hưởng tích cực đến mức độ bền vững của liên kết doanh nghiệp-nông dân đó là: "Độ an toàn và lợi ích của nông dân", "Độ tin cậy doanh nghiệp của nông dân", "Mức hiểu biết và ứng xử với nông dân của doanh nghiệp" và cuối cùng là "Phương tiện phục vụ liên kết".    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012