Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, ĐẶNG

  • S. 190 (2013) - TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH
    Quy tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012