Chi tiết về Tác giả

CHÍ CÔNG, LÊ

  • S. 217 (2015) - BÀI BÁO
    Xây dựng chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Nha Trang
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012