Chi tiết về Tác giả

BÌNH GIANG, NGUYỄN

  • S. 188 (2013) - KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2013
    Kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012