Chi tiết về Tác giả

DOÃN HOÀN, NGUYỄN

  • S. 188 (2013) - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
    Huy động và sử dụng tài chính của giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012