Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Quỳnh Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dânTạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012