Chi tiết về Tác giả

Công Phương, Nguyễn

  • S. 194 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Về mô hình chuẩn mực - Chế độ kế toán của Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012