Chi tiết về Tác giả

BẢO DƯƠNG, PHẠM

  • S. 192 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đổi mới khuyến nông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 202 (2014) - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
    Hợp tác công - tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012