Chi tiết về Tác giả

BÍCH NGỌC, TRẦN

  • S. 195 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012