Chi tiết về Tác giả

BÍCH THỦY, TRẦN

  • S. 199 (2014) - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
    Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012