Chi tiết về Tác giả

CƯƠNG, VŨ

  • S. 198 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đánh giá kế hoạch ngành y tế bằng công cụ JANS và khả năng vận dụng trong đổi mới kế hoạch ngành ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012