Chi tiết về Tác giả

Cương, Vũ

  • S. 194 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đổi mới lập kế hoạch và theo dõi đánh giá ngành nông nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc
    Tóm tắt


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012