Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 01 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trường Đại học Việt Nam hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế

Ban Biên Tập

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu về sự thành lập trường Đại học Kinh Tế - Tài Chính (UEF) với tôn chỉ : "Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập - Không vụ lợi",mục tiêu của UEF là xây dựng một trường Đại học tư thục chất lượng cao dựa trên sự tiếp cận những thành tựu của các nền giáo dục hàng đầu thế giới kết hợp với những đặc thù của nền tảng đạo lý giáo dục Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X