Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 05 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thư viện công cụ hữu hiệu phát triển giáo dục tự học, tự nghiên cứu trong quá trình xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Các thư viện hiện đại sẽ hiện thực hóa việc học tập suốt đời trong xã hội, tạo cho người dân  có  cơ  hội  học  tập  suốt  đời, được  hưởng  sự  công  bằng  trong thụ hưởng tri thức và thông tin, xóa bỏ dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, xóa bỏ khoảng cách công nghệ số, hàng triệu người dân VN có thể hội nhập với thế giới số    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X