Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 09 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đối sánh trong quản trị đại học kinh nghiệm thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Vũ Thị Phương Anh, Lê Quốc Thắng

Tóm tắt


Bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn có hệ thống về  đối  sánh  như  một  khái  niệm mới  trong  quản  trị  đại  học,  được chia làm sáu phần. Phần đầu của bài viết nêu xuất xứ, định nghĩa, và giải thích khái niệm đối sánh dưới hai  góc  nhìn  theo  phương  pháp và  mục  tiêu.  Phần  thứ  hai,  mô  tả và so sánh hai cách phân loại đối sánh áp dụng trong công nghiệp và trong quản lý giáo dục. Tiếp theo là những kinh nghiệm của giới quản trị  đại  học  về  những  thách  thức thường gặp khi áp dụng đối sánh trong quản trị đại học, và so sánh hai trường hợp của Trung Quốc và Malaysia khi áp dụng đối sánh và xếp hạng. Phần cuối phân tích, gợi ý giải pháp áp dụng đối sánh trong Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Kết luận của bài viết  đưa  ra  những  nhận  định  về khả năng áp dụng đối sánh để cải thiện chất lượng giáo dục đại học tại VN    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X