Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyên nghiệp hóa nhân lực làm công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế phục hồi và phát triển ở Việt Nam

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Hoạt  động  lãnh  đạo,
quản  lý  gắn  liền  với
thông  tin.  Thông  tin
luôn được các nhà lãnh đạo, quản lý
coi như hệ thần kinh của hệ thống
quản lý. Thông tin cung cấp tin tức
để ra quyết định quản lý, thông tin
được truyền đi như các thông điệp
để  thực  hiện  quyết  định  quản  lý.
Thông tin có mặt và tác động đến
tất cả các khâu của quá trình lãnh
đạo, quản lý. Trong bối cảnh kinh
tế  đang  phục  hồi  và  phát  triển  ở
VN, để lãnh đạo, quản lý tốt một
doanh  nghiệp,  để  công  việc  chạy
đều, dự báo được trước các rủi ro,
các  doanh  nhân  phải  nhanh  nhẹn
và  nhạy  bén  trong  việc  thu  thập
thông tin, chắt lọc thông tin chính
xác, phổ biến, cung cấp thông tin
đúng lúc, đúng đối tượng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X