Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thương mại Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO và đinh hướng phát triển trong năm 2012

Võ Thanh Thu

Tóm tắt


Nền ngoại thương VN sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO) bên cạnh những thành tựu có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, cũng bộc lộ những tồn tại, yếu kém dẫn tới chưa đạt được sự biến đổi về chất cần thiết. Việc đánh giá một cách khoa học thực trạng hoạt động ngoại thương của VN, nghiên cứu những nhân tố tác động, để đề xuất các giải pháp phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu của     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X