Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức đến việc làm phi chính thức ở Việt Nam

Hồ Đức Hùng, Nguyễn Duy Tâm, Mai Thị Nghĩa

Tóm tắt


Bài viết tập trung nghiên cứu các đặc điểm của việc làm trong khu vực phi chính thức đến việc làm phi chính thức của người lao động tại VN. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu về điều tra mức sống dân cư năm 2008 của Tổng cục Thống kê để nêu ra các đặc điểm của người lao động tham gia việc làm phi chính thức. Xác định các nhân tố tác động đến quyết định làm việc trong khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức. Ngoài ra, bài viết nêu lên một số hàm ý chính sách để đảm bảo phát triển thị trường lao động theo chiến lược dài hạn và cải cách khung pháp lý để nâng cao chất lượng và việc làm của khu vực kinh tế phi chính thức.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X