Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phác thảo bức tranh tự chủ đại học hiện nay

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều trường đại học. Tự chủ đại học (university autonomy) thể hiện mối quan hệ giữa trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước, là sự độc lập tương đối của trường đại học đối với sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước trong việc vận hành hoạt động của trường.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X