Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Thụy Điển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


      Nêu những thách thức hiện tại của hệ thống an sinh xã hội Thụy Điển và sự điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Thụy Điển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011). Đưa ra những đánh giá chung


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581