Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác lao động Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21: cơ hội và thách thức.

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


      Bài báo được viết trong khuôn khổ dự án RGNF số 12-21-09000 hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam  và Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga do Quĩ Khoa học Nhân văn Nga tài trợ. 

      Phản ánh nhu cầu và thực trạng xuất khẩu lao động Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế thị trường, mục tiêu và định hướng phát triển đến 2020.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581