Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khuôn khổ hiến định của hoạt động quốc phòng an ninh và đối ngoại ở Đức, Pháp.

Hà Thu Thủy

Tóm tắt


Mô hình hiến định về chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đức, Pháp, làm rõ các quan hệ này ở tầm hiến pháp mỗi quốc gia.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581