Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thanh toán biên mậu Việt – Lào: thực trạng và những vấn đề đặt ra.

Nguyễn Trọng Tài

Tóm tắt


        Nước ta có chung đường biên giới với nhiều nước, lại nằm trong vùng thuộc "hành lang kinh tế Đông - Tây", nên hoạt động thanh toán biên mậu đóng vai trò quan trọng rất quan trọng. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá về hoạt động thanh toán biên mậu Việt - Lào, làm rõ những kết quả, cũng như những tồn tại và giải pháp cho vấn đề.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581