Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số điều chỉnh chính sách kinh tế của nước Đức trong bối cảnh nợ công Châu Âu.

Đặng Minh Đức

Tóm tắt


       Bài viết tập trung phân tích những điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế của CHLB Đức - với tư cách thành viên thực hiện các mục tiêu chung của EU, và những điều chỉnh vấn đề đặc thù riêng của Đức trong bối cảnh nợ công khu vực châu Âu (năm 2008).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581