Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình hoàn thiện chính thể cộng hòa dân chủ ở thị quốc Athens (Hy Lạp) qua các cuộc cải cách (thế kỷ VI – V trước công nguyên).

Đặng Văn Chương

Tóm tắt


      Bài viết đề cập đến quá trình hoàn thiện chính thể cộng hòa dân chủ ở thị quốc Athens (Hy Lạp) qua các cuộc cải cách (thế kỷ VI - V trước công nguyên).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581