Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình nghiên cứu, phê bình, dịch thuật văn học Nga tại Việt Nam những năm gần đây.

Đỗ Thị Hường

Tóm tắt


         Bài viết tổng kết tình hình tiếp nhận văn học Nga ở nước ta từ đầu thế kỷ XXI cho đến thời điểm hiện tại. Trên cơ sở đó có những đánh giá, nhận định về công việc này, chỉ ra những thành tựu và những việc cần làm để đưa văn học Nga đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam đương đại

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581