Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tritium và đồng vị bền trong nước hơi ẩm không khí khu vực phía Nam Việt Nam

Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long, Trần Thị Bích Liên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, với mục đích xây dựng nền phông phóng xạ tritium nước hơi ẩm không khí; đặc trưng thành phần đồng vị bền, nguồn gốc và tính chất nước hơi ẩm không khí trong khu vực phía Nam. Nước hơi ẩm không khí tại 10 địa điểm trong khu vực phía Nam trong hai thời điểm mùa khô và mùa mưa được thu thập và phân tích hàm lượng tritium, thành phần đồng vị bền. Kết quả cho thấy hàm lượng tritium nước hơi ẩm không khí dao động từ 2,64 ± 0,55 pCi/L đến 7,34 ± 0,55 pCi/L, giá trị tritium này tương đương với hàm lượng tritium trong nước mưa quan trắc trong khu vực; thành phần đồng vị bền nước hơi ẩm không khí có quan hệ tốt với đường nước khí tượng và cho biết nguồn hơi ẩm mang lại khu vực phía Nam chủ yếu là từ biển.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100