Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá có vảy nuôi thịt ở Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Cử Thiện, Lê Nguyễn Phúc An, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Nhị Lê Phương, Đỗ Đặng Quỳnh Phương, Trần Thị Phương Dung

Tóm tắt


Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercariae) trên bảy loài cá có vảy nuôi thịt trong ao đất ở Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện vào mùa mưa năm 2017 và mùa khô năm 2018. Tỉ lệ nhiễm metacercariae trên cá trong mùa mưa cao hơn mùa khô có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Cá lóc và điêu hồng nuôi thịt trong ao đất ở Thành phố Hồ Chí Minh không bị nhiễm sán lá song chủ. Các loài cá bị nhiễm metacecarie gồm có sặc điệp (65,5%), chép ta (4,0%), chẽm (0,8%), chim trắng (0,6%) và rô phi (0,2%). Kết quả cho thấy cần có biện pháp kĩ thuật để giảm tỉ lệ nhiễm trên cá nuôi thịt góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100