Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát sự ảnh hưởng của 2,4-d và BA lên sự tạo sẹo từ lá cây nhàu (Morinda citrifolia L.)

Nguyễn Hoàng Nhật Trinh, Lương Thị Lệ Thơ

Tóm tắt


Cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) là một loại cây dược liệu quý nhưng việc nhân giống cây và tạo nguồn cây sạch hiện nay còn hạn chế. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu có khả năng biệt hóa thành rễ, chồi và phôi để tạo cây hoàn chỉnh giúp nhân nhanh giống cây in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nghiệm thức MS có bổ sung 2,4-D 1 mg/l và BA 1 mg/l cho sự hình thành và phát triển của sẹo tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100