Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khu hệ động vật phù du ở hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu khu hệ động vật phù du tại 7 điểm thu mẫu ở hồ Tuyền Lâm trong năm 2017 đã ghi nhận được tổng số 33 loài thuộc 3 ngành, 5 lớp, 7 bộ, 21 họ, 26 giống và 3 dạng ấu trùng con non. Trong đó, đợt tháng 5/2017 có 19 loài và 3 dạng ấu trùng con non, đợt tháng 10/2017 có 29 loài và 1 dang ấu trùng con non loài. Nhóm Rotifera luôn chiếm ưu thế về thành phần loài ghi nhận được. Số loài và mật độ cá thể ghi nhận tại các điểm khảo sát trong mùa mưa cao hơn mùa khô. Loài phát triển chiếm ưu thế ở hồ Tuyền Lâm gồm Polyarthra vulgaris (Rotifera) và ấu trùng Nauplius của Copepoda (Copepoda nauplius).


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100